OTELLERCOM TURİZM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

WEBSİTE GİZLİLİK POLİTİKASI

Otellercom Turizm Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. olarak, çeşitli sektörlerde web siteleri ve girişimlerle, yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve diğer iştiraklerimize yönlenmeniz amacıyla işbu website erişiminize sunulmuştur.

Websitemizi ziyaretleriniz kapsamında kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması ve haklarınız konusunda işbu Politika ile bilgilendirmekteyiz.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır. Websiteyi ziyaretleriniz kapsamında giriş-çıkışlarınız, IP adresiniz, iletişim faaliyetleriniz kapsamında ad, soyad, telefon numaranız e-posta adresiniz işlenmektedir.

Genel Başvuru veya Kariyer sekmesi üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvurular için lütfen ilgili sekmede yer alan Aday Çalışan Aydınlatma Metni’mizi okuyunuz.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Şirketimizin İş ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Verilmesi
 • İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak, yurtiçinde gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verilerinizi, iştirakler, anlaşmalı tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanlarımız ile paylaşabiliriz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kuruluşlar ve bunlar tarafından yetkilendirilmiş kişilere hukuki gereklilik halinde aktarım yapılabilmektedir. Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak için aydınlatma metnimizi okuyunuz. 6698 sayılı KVKK uyarınca, aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuni şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Otellercom; kişisel verilerinizin gizliliği, gerekli veri güvenliği tedbirlerinin alınması ve yasal saklama süreleri kadar muhafaza edilmesini işbu Politika ile ilke edinmiştir. Mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası’nı aralıklarla ziyaret etmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Otellercom Turizm Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

1. Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin(Aydınlatma Metni)amacı, Otellercom Turizm Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Oteller.com)tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un(Kanun veya KVKK)10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Kullanıcıların Oteller.com web sitesi ve mobil uygulaması kullanımı ile ilgili olarak Oteller.com tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Oteller.com web sitesi veya mobil uygulamasına girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

Oteller.com olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Oteller.com, otel, tur ve uçak bileti satışı alanlarında hizmet sunan bir turizm platformu olarak müşterilerine hizmet vermektedir. Bu faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde Oteller.com tarafından işlenmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz Oteller.com aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere göre farklılık gösterebilir. İşbu aydınlatma metni süreçlere göre hazırlanmış ve bu web sitesi ve mobil uygulama üzerinde gerçekleştirilebilen tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır.

Oteller.com, işbu Aydınlatma hükümlerini işlediği kişisel veriler ile amaçların değişmesine bağlı olarak her zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2. Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Oteller.com veri sorumlusudur.

3. SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ

A.WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız veya Mobil Uygulamamızı Kullanıyorsanız

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Oteller.com web sitesini veya mobil uygulamasını kullanımınız sebebiyle tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ederiz. Bu kapsamda;

Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK 5/2a’da belirtilen Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu’na (Madde 4’e) istinaden işlenmektedir.

Bunların yanında çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgilendirmeye Çerezlerle İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni’nden (Çerez Aydınlatması) erişebilirsiniz.

Oteller.com mobil uygulamasını kullanımınız halinde yukarıdakilerden farklı olarak İşlem Güvenliği (Mobil cihaz bilgileri, Arıza ve performans tanıları) bilgileriniz

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla
 • KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerez Aydınlatması’nı inceleyebilirsiniz.

B. ÜYELİK SÜREÇLERİ

Üye Oluyorsanız

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Oteller.com’un bazı hizmetlerinden faydalanabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak istemeniz halinde kişisel verileriniz işlenir. Bu bağlamda üyelik sırasında ve daha sonra yaptığınız işlemler sırasında işlenen;

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet),Adres(Adres),İletişim(E-Posta Adresi, Telefon Numarası),Müşteri İşlem(Üyelik Tarihi, Aldığı Hizmetler, Favoriler),İşlem Güvenliği(Şifre / Parola),Hukuki İşlem(Üyelik sözleşmesi onaylama bilgisi, işlem loğları, işlem zamanı) kişisel verileriniz;

 • Bilgi güvenliği, Hizmet satış, operasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, sözleşme ve saklama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Üyelik Sözleşmesine istinaden işlenip üyelik süresince saklanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

C. ALIŞVERİŞ SÜREÇLERİ

Oteller.com'da otel ve tur rezervasyonları ile uçak bileti satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bazı durumlarda tur şirketlerinin planlama yapabilmesi amacıyla web sitesi üzerinden satış yapılmamakta, çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz beklenmektedir.

Otel Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Otel Rezervasyonu Arıyorsanız; aramanıza ilişkin Müşteri İşlem (Otel,şehir bölge, giriş ve çıkış tarihleri, konaklayacak kişi sayısı ve filtreleme kısmında belirlediğiniz özellik bilgileri) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Otel Rezervasyonu Satın Alıyorsanız; alım işleminize ilişkin Kimlik(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet), İletişim (Adresi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Müşteri İşlem (Rezervasyon Bilgileri, Bölge, Kişi Sayısı, Ulaşım Talebi, Konaklanacak Otel / Tesis, Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Şehir, vd.) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve konaklamak istediğiniz otel/konaklama tesisi ile paylaşılmaktadır.
 • Ayrıca yurt dışında bulunan bir konaklama tesisinden hizmet almak istemeniz halinde, aynı amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması şartına istinaden;
 • Verdiğiniz açık rızaya istinaden yurt dışında bulunan otel/konaklama tesisi ile paylaşılmaktadır.

Mesafeli Sözleşmeniz ve Ön Bilgilendirme Formuna İlişkin; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon), Müşteri İşlem (Rezervasyon Zamanı, Rezervasyon Bilgileri, Tutar), kişisel verileriniz ise;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndaki Kalıcı Veri Saklayıcısı İle Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan yasal yükümlülüklerimizin dışında; rezervasyonunuza ilişkin kişisel verileriniz, rezervasyon bilgilerinin bildirilmesi ve konaklamanızı gerçekleştirebilmeniz amacıyla konaklama tesisine aktarılır. Konaklama tesisinin yurt dışında olması halinde belirtilen kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden yurt dışındaki konaklama tesisine aktarılır.

Konaklama sürecinde otele/konaklama tesisine verdiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesinden ilgili Otel/Konaklama Tesisi veri sorumlusu sıfatı ile sorumludur.

Tur Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tur Arıyorsanız; aramanıza ilişkin Müşteri İşlem (Tur niteliği, Gitmek istediğiniz dönem, katılacak kişi sayısı ve filtreleme kısmında belirlediğiniz özellik bilgileri) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilecek olan Tur Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Tur Satın Alıyorsanız; alım işleminize ilişkin Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet), İletişim (Adresi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Müşteri İşlem (Tur Bilgileri, Bölge, Ziyaretçi Sayısı, Tur Adı, Gitmek İstenen Dönem, Tur Niteliği, vd.) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilecek olan Tur Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve ilgili tur firması ile paylaşılmaktadır.
 • Ayrıca yurt dışında bulunan bir tur firmasından hizmet almak istemeniz halinde, aynı amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması şartına istinaden;
 • Verdiğiniz açık rızaya istinaden yurt dışında bulunan tur firması ile paylaşılmaktadır.

Mesafeli Sözleşmeniz ve Ön Bilgilendirme Formuna İlişkin; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon), Müşteri İşlem (Rezervasyon Zamanı, Tur Bilgileri, Tutar), kişisel verileriniz ise;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndaki Kalıcı Veri Saklayıcısı İle Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan yasal yükümlülüklerimizin dışında; tur rezervasyonuna ilişkin kişisel verileriniz, bilgilerin bildirilmesi ve hizmetten faydalanabilmeniz amacıyla tur firmasına aktarılır. Tur firmasının yurt dışında olması halinde belirtilen kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden yurt dışındaki tur firmasına aktarılır

Tur sürecinde ilgili firma ile tur sırasında konakladığınız tesislere verdiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesinden ilgili tur firması ile otel/konaklama tesisi veri sorumlusu sıfatı ile sorumludur.

Uçak Bileti Satışı Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Uçak Bileti Arıyorsanız; aramanıza ilişkin Müşteri İşlem (Kalkış Yeri , Varış Yeri, Gidiş Tarihi , Dönüş Tarihi, Yolcu Sayısı , Uçuş Sınıfı) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilecek olan Uçak Bileti Satış Sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Uçak Bileti Satın Alıyorsanız; alım işleminize ilişkin Kimlik(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Pasaport Bilgileri), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Müşteri İşlem (Ücret, Havayolu Firması, Uçuş Bilgileri, PNR vd.) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilen Uçak Bileti Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve ilgili havayolu firması ile paylaşılmaktadır.
 • Ayrıca merkezi yurt dışında bulunan bir havayolu firması ile seyahat etmek istemeniz halinde, aynı amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması şartına istinaden;
 • Verdiğiniz açık rızaya istinaden yurt dışında bulunan havayolu firması ile paylaşılmaktadır.

Mesafeli Sözleşmeniz ve Ön Bilgilendirme Formuna İlişkin; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon), Müşteri İşlem (Uçuş Bilgileri, Tutar vd.), kişisel verileriniz ise;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndaki Kalıcı Veri Saklayıcısı İle Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan yasal yükümlülüklerimizin dışında; seyahatinize ilişkin kişisel verileriniz, uçuş bilgilerinin bildirilmesi ve hizmetten faydalanabilmeniz amacıyla bilet aldığınız havayolu firmasına aktarılır. Havayolu firmasının yurt dışında olması halinde belirtilen kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden yurt dışındaki havayolu firmasına aktarılır

Check-in, boarding ve uçuş sürecinde ilgili havayolu firması ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesinden ilgili havayolu firması veri sorumlusu sıfatı ile sorumludur.

Ödeme ve Faturalandırma Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Oteller.com web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde kredi kartınızla yapacağınız tüm işlemleriniz GeotrustRapidSSL sertifikasıyla güvence altına alınmıştır. Kart bilgileriniz 2048 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir.

Kredi Kartı ile Ödeme: Oteller.com üzerinde gerçekleştirdiğiniz ödeme işlemi için girdiğiniz kredi kartı bilgilerinizi içeren Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Ödeme Şekli), Müşteri İşlem (Ücret, İşlem Açıklaması, İşlem Zamanı, İşlem Numarası, Onay Numarası) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilen Hizmet Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte, akabinde ilgili ödeme kuruluşu ve banka ile paylaşılmaktadır.

Havale/EFT ile Ödeme: Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız,Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Açıklama Notu), Finans (İşlem Tutarı, Gönderim Tarihi, Banka Adı), Müşteri İşlem (Rezervasyon Numarası ) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilen Hizmet Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve ilgili bankalarla paylaşılmaktadır.

Fatura Düzenlenmesi: Satın aldığınız ürün veya hizmetler sebebiyle tarafınıza fatura düzenlenmektedir. Bu kapsamda faturaya ilişkin; Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No), İletişim (Adres ) Finans (Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No) Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet, Tutar, Fatura No, vd) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
 • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
 • Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden işlenmekte,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla
 • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:433)'ndaki E-arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu'na (Madde 3/b) istinaden E-fatura entegratör firma ve GİB ile paylaşılmaktadır.,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

 • Kredi kartı bilgileriniz ile ödemeye ilişkin kişisel verileriniz ödemenin alınabilmesi amacıyla ödeme hizmet sağlayıcı tedarikçilerimiz ve bankaya aktarılmaktadır.
 • Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız, ödemeniz ile ilgili bilgiler, ödemenin alınabilmesi amacıyla zorunlu olarak banka ile paylaşılmaktadır.
 • Fatura bilgileriniz mevzuat gereği yetkili kurumlara bilgi verilmesi gerektiğinden entegratör firma aracılığı ile T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

İşlem ve Elektronik Ticaret Kayıtlarını Saklama Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Oteller.com web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin log (iz) kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama amaçlarıyla KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Oteller.com üzerinde gerçekleştirdiğiniz elektronik ticaret işlemine ilişkin işbu aydınlatma metninde açıklanan kişisel verileriniz;

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
 • KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle
 • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar İle Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklanma Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden saklanmaktadır.

Oteller.com üzerinden satın aldığınız hizmetler ile imzaladığınız sözleşmelere ilişkin kayıtlar, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

3. İLETİŞİM VE PAZARLAMA SÜREÇLERİ

Talep-Şikayet Takibi ve İletişim

Oteller.com web sitesinde yer alan Memnuniyet/Şikayet/Öneri İstek formu, KEP adresi, e-posta ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz konu, talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte;

 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Çağrı Merkezi

Oteller.com çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz halinde işlenen ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, satış sonrası destek süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde öngörülen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Whatsapp İletişimi

Oteller.com ile Whatsapp üzerinden iletişime geçmek isterseniz kimlik ve iletişim bilgileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Whatsapp verilerinin yurt dışında bulunması sebebiyle kişisel verileriniz yalnızca KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda işlenir ve Whatsapp LLC’ye aktarılır.

Pazarlama Süreçleri

Oteller.com’dan ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; reklam/kampanya süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden İYS aracılığıyla Ticaret Bakanlığına bildirilmektedir.

Daha önce verdiğiniz iletişim onaylarını iys.org.tr adresinden veya Oteller.com üyesiyseniz profilinizden yönetebilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz Oteller.com web sitesi ve Oteller.com mobil uygulaması üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Fiziki olarak ilettiğiniz belgeler otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız ya da fiziki evrakları posta veya sair yöntemlerle bize iletmeniz gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir. Otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel verilerinizden yalnızca bir veri kayıt sisteminin parçası olanlar Kanun kapsamında kişisel veri işleme olarak değerlendirilir.

5. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

 • Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad., No:4/ İç Kapı No:31, 06530 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE adresine yazılı olarak;
 • Veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

E-Bülten

Güncellemelerden haberdar olun